TIN TỨC - THÔNG BÁO

Trang thông tin các nội dung liên quan đến học tập, nghiên cứu khoa học, các giải thưởng, danh hiệu xét bình chọn trong lĩnh vực khoa học mà sinh viên cần biết

GIỚI THIỆU VỀ MẢNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

MẢNG HỌC TẬP

Mảng học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là một trong những hoạt động quan trọng và được khuyến khích tại Trường

Xem thêm

mảng nghiên cứu khoa học

Mảng Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM là một trong những hoạt động chính và quan trọng của Trường 

Xem thêm

CHIA SẺ CỦA NHỮNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH VỀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC